Menu

Regulamin MUTW

Regulamin MUTW

I. Zakres i formy działalności

 1. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej MUTW działa w oparciu o  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą MUTW jest Mszczonowski Ośrodek Kultury przy ulicy Warszawskiej 33.
 3. MUTW nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako  sekcja edukacyjno-integracyjna Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
 4. Swoją działalnością MUTW obejmie miasto i gminę Mszczonów.

II. Struktura organizacyjna

 1. Nad działalnością MUTW czuwa dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego MUTW.
 2. Patronat honorowy nad MUTW pełni Burmistrz Mszczonowa.
 3. Opiekę naukowo-dydaktyczną pełni prof. Dr hab. Witold Rakowski

III. Cele i sposoby realizacji

 1. Celem działalności MUTW jest:
  • propagowanie wiedzy, kultury oraz idei kształcenia przez całe życie;
  • aktywizacja społeczna ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa;
  • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia;
  • rozwijanie takich form aktywizacji, które pozwolą ludziom starszym na zachowanie sprawności intelektualnej.
 2. MUTW realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie wykładów, dyskusji i warsztatów;
  • propagowanie, upowszechnianie i udostępnianie wiedzy i nowoczesnych mediów;
  • prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach tematycznych kół zainteresowań;
  • organizację spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, warsztatów twórczych;
  • współpracę z innymi organizacjami w zakresie realizacji celów.

IV. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Słuchaczem MUTW może zostać każda osoba bez względu na wiek i wykształcenie, która:
  • złoży pisemną deklarację o chęci uczestnictwa w jego działaniu;
  • zapozna się z Regulaminem MUTW;
  • wpłaci wpisowe i składkę semestralną z góry na każdy najbliższy semestr (w przypadku niskich dochodów, dyrektor MOK  może zwolnić z wzniesienia opłaty semestralnej).
 2. Słuchacz otrzymuje legitymację, która upoważnia do udziału w ofercie programowej MUTW.
 3. Słuchacz uczestniczy w wybranych przez siebie wykładach, kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych.
 4. Korzystanie z wykładów ogólnych i zajęć w większości kół zainteresowań jest nieodpłatne. Należy się jednak liczyć z tym, że niektóre zajęcia mogą być częściowo płatne.
 5. Wyróżniający się Słuchacze otrzymują na koniec roku akademickiego dyplomy ukończenia MUTW, które mają charakter symboliczny.
 6. Utrata praw Słuchacza następuje wskutek:
  • skreślenia z listy Słuchaczy za nie przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia społecznego;
  • nie wniesieniu opłaty semestralnej
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

V. Zasady finansowania

 1. MUTW utrzymywany jest z:
  • dotacji budżetu Gminy Mszczonów;
  • wpisowego oraz wpłat semestralnych słuchaczy;

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu