Menu

Regulamin MUTW

Regulamin MUTW

 • Zakres i formy działalności
  1. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej MUTW działa w oparciu o Statut Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Siedzibą MUTW jest Mszczonowski Ośrodek Kultury przy ulicy Warszawskiej 33.
  3. Opiekę naukowo-dydaktyczną obejmuje Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.
  4. MUTW nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako amatorska sekcja edukacyjno-integracyjna Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
  5. Swoją działalnością MUTW obejmie miasto i gminę Mszczonów.
 • Cele i sposoby realizacji
  1. Celem działalności MUTW jest:
   • propagowanie wiedzy, kultury oraz idei kształcenia przez całe życie;
   • aktywizacja społeczna ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa;
   • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia;
   • rozwijanie takich form aktywizacji, które pozwolą ludziom starszym na zachowanie sprawności intelektualnej.
  2. MUTW będzie realizował swoje cele poprzez:
   • organizowanie wykładów, dyskusji i warsztatów;
   • propagowanie, upowszechnianie i udostępnianie wiedzy i nowoczesnych mediów;
   • prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach tematycznych kół zainteresowań;
   • organizację spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, warsztatów twórczych;
   • współpracę z innymi organizacjami w zakresie realizacji celów.
 • Prawa i obowiązki słuchacza
  1. Słuchaczem MUTW może zostać każda osoba bez względu na wiek i wykształcenie, która:
   • złoży pisemną deklarację o chęci uczestnictwa w jego działaniu;
   • zapozna się z Regulaminem MUTW;
   • wpłaci wpisowei składkę semestralną z góry na każdy najbliższy semestr (w przypadku niskich dochodów, dyrektor MOK przy akceptacji Rady MUTW może zwolnić z wzniesienia opłaty semestralnej).
  2. Słuchacz otrzymuje legitymację, która upoważnia do udziału w ofercie programowej MUTW.
  3. Słuchacz uczestniczy w wybranych przez siebie wykładach, kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych.
  4. Korzystanie z wykładów ogólnych i zajęć w większości kół zainteresowań jest nieodpłatne. Należy się jednak liczyć z tym, że niektóre zajęcia mogą być częściowo płatne.
  5. Koła zainteresowań wybierają sobie Starostów, którzy odpowiadają za listy obecności na każdych zajęciach i są członkami Rady MUTW.
  6. Wyróżniający się Słuchacze otrzymują na koniec roku akademickiego dyplomy ukończenia MUTW, które mają charakter symboliczny.
  7. Utrata praw Słuchacza następuje wskutek:
   • skreślenia z listy Słuchaczy za nie przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia społecznego;
   • nie wniesieniu opłat semestralnych w okresie powyżej 3 miesięcy;
   • łamania i nieprzestrzegania Regulaminu MUTW i postanowień Rady;
   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
 • Struktura organizacyjna
  1. Nad działalnością MUTW czuwa Rada, w skład którego wchodzi:
   • Przewodniczący – dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury;
   • Wiceprzewodniczący;
   • Sekretarz;
   • Skarbnik;
   • Członkowie Rady - Starostowie kół zainteresowań.
  2. Do kompetencji Rady MUTW należy:
   • dbałość o wysoki poziom merytoryczny zajęć;
   • przygotowanie semestralnych harmonogramów zajęć dydaktycznych;
   • przygotowanie i koordynowanie zajęć w kołach zainteresowań i warsztatowych;
   • ustalanie wysokości opłaty wpisowej i semestralnej.
  3. Rada jest najwyższą władzą MUTW, organizuje pracę i kieruje nią, reprezentuje MUTW na zewnątrz. Spotkania Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  4. Patronat honorowy nad MUTW pełni Burmistrz Mszczonowa.
  5. Opiekę naukowo-dydaktyczną pełni Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.
 • Zasady finansowania
  1. MUTW utrzymywany będzie z:
   • wpisowego;
   • wpłat semestralnych słuchaczy oraz opłat za niektóre zajęcia;
   • dotacji budżetu Gminy Mszczonów;
   • subwencji, środków z funduszy publicznych, darowizn.
 • Formy nauki
  1. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku adresuje do swoich słuchaczy szeroką i różnorodną ofertę programową, w której skład wchodzą:
   • wykłady;
   • lektorat językowy;
   • zajęcia z promocji zdrowia i zdrowego trybu życia;
   • zajęcia informatyczne;
   • zajęcia plastyczne grupy KOLOR;
   • zajęcia pilates;
   • gimnastyka geriatryczna;
   • zajęcia z aerobiku wodnego;
   • zajęcia z Nordic Walking;
   • zajęcia wokalne chóru SŁONECZKO;
   • zajęcia filmowe KLUBU MIŁOŚNIKÓW FILMU;
   • spotkania z ciekawymi ludźmi;
   • wieczorki taneczne;
   • amatorski teatr dorosłych GRUPA JOSEFA.
 • Środki finansowe i majątek MUTW
  1. Majątek MUTW powstaje z:
   • wpisowego;
   • opłat semestralnych słuchaczy;
   • opłat za niektóre zajęcia;
   • dotacji z budżetu Gminy Mszczonów;
   • subwencji, środków z funduszy publicznych;
   • darowizn.
  2. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli rodzące skutki majątkowe dla MUTW wymagają podpisu przewodniczącego Rady lub zastępcy przewodniczącego.
  3. Księgowość MUTW prowadzić będzie księgowa MOK za z góry wyznaczoną, miesięczną stałą opłatę odprowadzoną ze składek członkowskich

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka