Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Aktualności

Zajęcia z języka angielskiego

         Zajęcia z języka angielskiego w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku startują: grupa średnio zaawansowana oraz zaawansowana od 1 października, grupa początkująca: od 6 października. Szczegóły w tygodniowym planie pracy: https://mok.mszczonow.pl/25,aktualnosci?tresc=1557https://bit.ly/3kC32bt
 

 
 
 

Występ kabaretu Ani Mru-Mru odwołany

Uwaga !

       Z przykrością informujemy, że występ kabaretu Ani Mru-Mru zaplanowany

na 22 października został odwołany.

Zwrot pieniędzy za zakupione bilety w biurze MOK: (46) 857 16 63.


 

Tygodniowy plan pracy MOK - Październik 2020

TYGODNIOWY PLAN PRACY MOK

W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA

NA PAŹDZIERNIK 2020

 


 

Tygodniowy plan pracy MOK - Wrzesień 2020

TYGODNIOWY PLAN PRACY MOK

W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA

NA WRZESIEŃ 2020

 


 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach obowiązujący w okresie pandemii koronawirusa COViD-19

Ogólne zasady organizacji zajęć

 1. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w klubie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 2. Podczas prowadzonych zajęć jest zakaz podawania posiłków oraz napojów.
 3. Korzystanie z szatni jest okresowo zawieszone.
 4. Z toalet należy korzystać pojedynczo tzn. w przedsionkach przed kabinami powinna znajdować się jedna osoba.
 5. Do komunikacji z klubami wskazany jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz poprzez media społecznościowe.
 6. Płatności - powinny obywać się przelewami na konto. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość płatności gotówką. Każdorazowo wymaga to uzgodnienia z kierownikiem Klubu.

Ogólne zasady udziału w zajęciach

 1. W zajęciach biorą udział uczestnicy, którzy wcześniej zapisali się na poszczególne zajęcia oraz zapoznali się z obowiązującym regulaminem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zasady zgłoszeń ustalane są w poszczególnych Klubach. Pierwszeństwo udziału w zajęciach posiadają uczestnicy korzystający wcześniej z oferty Ośrodka Kultury w ciągu roku szkolnego 2019/2020 (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika).
 2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowy uczestnik, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych uczestnik ten nie może korzystać z oferty Ośrodka Kultury.
 4. Podczas trwania zajęć w Klubach nie mogą przebywać osoby niezapisane na zajęcia.
 5. Niepełnoletnich uczestników mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 • 3 Do obowiązków uczestników zajęć należy:
 1. Zapoznać się z obecnie obowiązującym Regulaminem uczestnictwa w zajęciach i go stosować. W przypadku braku stosowania się do regulaminu uczestnik może być usunięty z zajęć.
 2. Nosić maseczki ochronne zakrywające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia.)
 3. Przychodzić na zajęcia tuż przed ich rozpoczęciem, aby uniknąć zbędnego przebywania w klubie.
 4. Zaraz po wejściu do lokalu zdezynfekować ręce oraz regularnie je myć wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, w razie korzystania z rękawiczek jednorazowych należy je zdezynfekować
 5. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, nie podawać ręki na powitanie.
 7. Zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.
 8. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:
 • pozostać w domu i nie uczestniczyć w zajęciach,
 • skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 • poinformować niezwłocznie pracowników klubu o wystąpieniu objawów.

Do obowiązków rodziców i opiekunów uczestników niepełnoletnich:

 1. Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.
 2. Nosić maseczki ochronne zakrywające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia.)
 3. Zaraz po wejściu do lokalu zdezynfekować ręce oraz regularnie je myć wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, w razie korzystania z rękawiczek jednorazowych należy je zdezynfekować
 4. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce.
 5. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 6. Zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.
 7. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanka, rodzice zobowiązują się do odbierania telefonów kontaktowych, które mogą zostać użyte w razie konieczności natychmiastowego odbioru niepełnoletniego uczestnika, z powodu zaobserwowania objawów choroby.
 8. Zadaniem rodzica jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą na zajęciach żadnych zbędnych przedmiotów. Za przedmioty zbędne rozumie się takie, które nie są konieczne do udziału w zajęciach.
 9. Przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania uczestnika zajęć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami.
 10. Poinformować niezwłocznie pracowników klubu o przypadkach występowania u nich lub u dzieci będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

 


 

Procedury zachowania bezpieczeństwa i funkcjonowania

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA

MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-1

 (obowiązujące od dnia  01.07.2020)

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (MOK) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla użytkowników, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady organizacji zajęć i funkcjonowania obiektu.
 2. Celem niniejszej Procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie MOK w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.
 3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, uczestników zajęć oraz rodziców (prawnych opiekunów)

 

§ 1

Cel wdrażanych zasad

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz odbiorców.

§ 2

Ogólne zasady działania Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.
 2. Organizowanie pracy MOK w taki sposób, aby część zadań , które nie wymagają fizycznej obecności pracowników, mogły być wykonywana zdalnie.
 3. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.
 4. Ograniczenie zgodnie z aktualnymi zaleceniami liczby uczestników wydarzeń organizowanych przez MOK.

§ 3

Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

 1. Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie MOK.
 2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 3. Osoby wskazane przez Dyrektora pełnią dyżury przy wejściu do budynków, pilnują aby instruktorzy odbierali dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych, jeżeli zachodzi potrzeba pomagają.
 4. Pracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek proszeni są o nieuczestniczenie w organizowanych wydarzeniach.
 5. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
 6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówek do minimum. Do budynków nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego powodu do przebywania na ich terenie. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach przebywanie na terenie placówki (z wyjątkiem sal tematycznych) osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

§ 4

Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

 1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik ma obowiązek korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek, maseczek oraz przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.
 2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do koszy na śmieci, a przyłbice zdezynfekowane przez użytkownika.
 3. Przestrzeń komunikacyjna oraz biura wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk.
 4. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
 5. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach.
 6. Zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, kontaktu z sanepidem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 7. Konieczność regularnego wietrzenia pomieszczeń.
 8. Ograniczane są do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 9. Wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest minimum 1,5 m).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem odkażającym.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

§ 5

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 1. W widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w salach zajęciowych.
 2. Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji zamieszcza się informacje

 o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń ośrodka kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.

 1. W pomieszczeniach wywieszone są instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.
 2. Dział administracji pilnuje żeby był zapewniony sprzęt i środki dezynfekujące oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów

w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 1. Wyznaczeni pracownicy dopilnowują, aby osoby wchodzące do MOK dezynfekowali dłonie przy wejściu.
 2. Czasowo zostaje zniesione korzystanie z szatni – uczestnicy przychodzą na zajęcia już w obowiązujących strojach.
 3. Na bieżąco jest wykonywana dezynfekcja toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

§ 6

Organizacja zajęć w MOK

 1. Nie obowiązuje przydział grup do sal zajęciowych sprzed okresu pandemii. Przydział sali jest zależny od warunków określonych w wytycznych - nie ma odwołania od dokonanego przydziału.
 2. Ustala się limit osób przebywających w placówce – wg wytycznych 1os./10m² podczas zajęć ruchowych i 1 os./4m² zajęcia merytoryczne
 1. Limit osób przebywających w salach:
 • Sala teatralna – 10 osób zajęcia ruchowe/ 50 % miejsc na widowni
 • Sala klubowa – 15 osób ruchowe, odczyty itp. 35 osób
 • Sala kominkowa – 3 osoby,
 • Sala muzyczna – 4 osoby,
 • Sala plastyczna – 7 osób,
 • Sala tańca – 8 osób.
 1. W przypadku zajęć Nordic Walking nie limituje się ilości osób na zajęciach. Podczas zajęć należy zachować odpowiedni dystans 1,5-2 metrów.
 2. W przypadku zajęć ruchowych oraz z zakresu działań artystycznych prowadzonych na zewnątrz obowiązuje limit do 14 uczestników plus 2 osoby prowadzące przy powierzchni minimum 62x30m i do 22 uczestników plus 4 instruktorów przy powierzchni minimum 105x68m z zachowaniem dystansu 2 metrów.
 3. 6. Na sali widowiskowo/kinowej- prelekcje/filmy przy rozstawionych krzesełkach może przebywać 40 osób a w przypadku rozłożonych trybun (seanse kinowe, prelekcje) 50% miejsc na widowni.
 4. Wydłużone zostają przerwy między zajęciami do 30 min celem wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sal. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń w trakcie trwania zajęć.
 5. Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory (np.: pędzle, kredki, pionki szachowe, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować).
 6. Uczestnik zajęć nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów plastycznych, niezbędnych do zajęć). Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 7. Uczestnicy zajęć nie dotykają rzeczy/odzieży innych uczestników pozostawionych w sali.
 8. Nie ma możliwości zostawiania wózków, rowerków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.
 9. W placówce znajduje się termometr, który należy dezynfekować po użyciu w danej grupie.

§ 7

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na Dyrektorze.

 1. Dyrektor odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników, uczestników zajęć i rodziców.
 2. Opracowuje grafik pracy na terenie placówki w czasie pandemii.
 3. Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika zajęć, współpracownika i pracownika.
 5. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

§ 8

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na instruktorach

1.Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu odebrania dziecka od rodzica/opiekuna do chwili przekazania dziecka rodzicowi lub osobie upoważnionej.

 1. Wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i po każdej grupie jak również podczas trwania zajęć.
 3. Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce.
 4. Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki.
 5. Instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

§ 9

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach.

 1.Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko pod drzwi budynku MOK przed zajęciami i odbiera je               z tego samego miejsca po skończonych zajęciach. Wyjątek stanowią  zajęcia dla rodziców z dziećmi, gdzie razem z dzieckiem może przyjść jeden rodzic/opiekun prawny.

2.Rodzice przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.

 1. Rodzice przyprowadzając/odbierając dzieci do/z placówki są obowiązani zachować dystans społeczny min. 1,5 metry w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.
 2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu i w czasie pobytu w placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W wypadku podwyższonej temperatury uczestnik nie zostaje przyjęty do placówki.
 3. Na życzenie i odpowiedzialność rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas pobytu w placówce.
 4. Rodzice niezwłocznie informują Dyrektora w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
 5. Rodzice nie posyłają uczestnika do placówki jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych              i lekarza.
 6. Rodzice nie pozwalają uczestnikowi zajęć na zabieranie do placówki żadnych przedmiotów, za wyjątkiem materiałów plastycznych niezbędnych do zajęć.
 7. Rodzice regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinni oni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 8. Rodzice uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy instruktora wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
 9. Rodzice zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Rodzice po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren MOK.

§ 10

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach obsługi/administracji/osobach

oddelegowanych do czynności pomocniczych

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 2. Regularnie, po każdych odbytych zajęciach dezynfekują przedmioty i sprzęty w salach.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję ,ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń I przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W salach po każdych zajęciach myją lub dezynfekują używane przedmioty.
 5. Zwracają uwagę, aby uczestnicy zajęć często i regularnie myli ręce.
 6. Przygotowują wyznaczone przez Dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.

§ 11

Przyprowadzanie i odbiór uczestników zajęć.

 1. Uczestnik zajęć nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych innych przedmiotów (za wyjątkiem materiałów plastycznych niezbędnych do zajęć).
 2. Rodzic dba o to, aby uczestnik zajęć wchodząc do budynku nie dotykał klamki drzwi wejściowych.
 3. Instruktorzy wyznaczeni do odbioru uczestników zajęć od rodziców dbają o to, by uczestnicy z różnych grup nie stykali się ze sobą.
 4. W przypadku stwierdzenia u uczestnika podwyższonej temperatury, i/lub innych objawów chorobowych, instruktor nie odbiera uczestnika zajęć, pozostawia go rodzicom i informuje Dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. W przypadku zabrania uczestnika zajęć z placówki rodzic zobowiązany jest do przekazania Dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka po konsultacji lekarskiej.

 

§ 12

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia

COVID-19

Pracownicy, uczestnicy pełnoletni

 1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika, lub uczestnika przebywającego w placówce, niepokojące objawy albo symptomy zarażenia koronawirusem COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Ośrodka Kultury.
 2. Do niepokojących objawów należą:
 • kaszel,
 • katar,
 • gorączka,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 • wymioty,
 • biegunka,
 • nieswoista wysypka na skórze
 • zapalenie spojówek
 • objawy przeziębieniowe
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy/uczestnika zajęć niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem kierownik placówki w porozumieniu z Dyrektorem:
 • niezwłocznie odizolowuje osobę od innych osób w razie konieczności w izolatorium
 • niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania
 • ściśle stosuje się do wydanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną instrukcji i zaleceń
 • wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych przychodzących uczestników (w sytuacji gdy proces przychodzenia uczestników zajęć nie został danego dnia zakończony)
 • zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 • opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w placówce, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Uczestnik niepełnoletni

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepełnoletniego przebywającego w MOK niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem kierownik:
 • niezwłocznie zleca umieszczenie uczestnika w izolatorium,
 • wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad niepełnoletnim uczestnikiem zajęć, do momentu odebrania uczestnika przez opiekunów,
 • wyznacza osobę do sprawowania opieki nad pozostałymi niepełnoletnimi uczestnikami przebywającymi w tym dniu w danej grupie,
 • wstrzymuje przyjmowanie do Ośrodka kolejnych uczestników (w sytuacji, gdy proces przychodzenia uczestników nie został danego dnia zakończony),
 • informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu niepełnoletniego uczestnika zajęć w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie do klubu,
 • niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania,
 • ściśle stosuje się do wydanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną instrukcji i zaleceń,
 • w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu uczestnika kierownik wzywa karetkę pogotowia,
 • zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym przebywał uczestnik oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
 • opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w placówce, w których przebywał uczestnik podejrzany o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Mszczonowskim Ośrodku Kultury od 01.07.2020.

2.Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.

3. Procedury mogą ulec aktualizacji.

 

 


 

 • Plastyka

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Mszczonowski Ośrodek Kutury zaprasza na

zajęcia plastyczne dla dzieci - wtorki i środy o godz. 16.00-17.00

Sala plastyczna MOK.

Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu  sanitarnego.

 


 

 • jazz

Zajęcia taneczne Studia Tańca Jazz

Mszczonowski Ośrodek Kultury zaprasza na

Zajęcia taneczne Studia Tańca Jazz

Przychodzimy w stroju do zajęć.

Start: 9 września 2020.

 


 

 • aero

Aero Step

Zapraszamy na zajęcia

AERO STEP

Prosimy o wcześniejsze zapisy Fb lub: 663 722 659

max. 10 osób na sali - wtorki i czwartki o godz.19.00

 

 


 

 • ukulele_12

Warsztaty ukulele

Warsztaty ukulele w Mszczonowski Ośrodku Kultury

w każdy czwartek w sali teatralnej z zachowaniem reżimu sanitarnego

Godz.17.15 - grupa początkująca, godz. 18:30 - grupa zaawansowana.

Zapisy i szczegóły pod numerem: 601 315 010.

 


 

 • akademia_malucha_1

Akademia Malucha

Akademia Malucha w Mszczonowskim Ośrodku Kultury,

zaprasza na zajęcia muzyczno-artystyczne dla dzieci

w wieku przedszkolnym w sobotę o godz.11.00

w sali klubowej, zapisy i informacje: 601 315 010.


 

 • plener11

Plener malarski w Paplinie

      Grupa KOLOR z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury pod opieką instruktor Anny Lipińskiej – Broda przebywała na plenerze malarskim od 14 do 16 sierpnia 2020 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „POLITOWIZNA” w Paplinie (gm. Kowiesy). Plener ten odbył się pod hasłem „Śladami Jana Adama Maklakiewicza ”.

czytaj więcej ...>


 

Zostań w domu śpiewająco
Wyniki konkursu

    Powiatowy konkurs Zostań w domu śpiewająco dobiegł końca. Nagrody zostały przydzielone w dwóch kategoriach: nagroda jury oraz nagroda publiczności. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.

 

 


 

 

Ogłoszenia MUTW:
Semestr II - 2019/2020

MSZCZONOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

SEMESTR II - 2019/2020 r.

 

 


 

 • 8

Wydarzenia: 7 marca
Dzień Kobiet w MOK

      7 marca Mszczonowski Ośrodek Kultury z okazji Dnia Kobiet przygotował niezwykła niespodziankę. Tym razem mieliśmy okazję i przyjemności gościć niesamowity duet, który po raz pierwszy wystąpił razem w 1984 w Sopocie. Halina Benedyk i Marco Antonelli to niezwykła para, którą zaszczyciła Nas swoją obecnością, oprócz hitu Frontiera mogliśmy usłyszeć wiele innych znanych i lubianych włoskich przebojów. Zebrani brali aktywny udział w tym wyjątkowym koncercie. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej galerii z tego występu.

czytaj więcej ...>


 

 • 9

Wydarzenia: 1 marca
Wystawa: Kolory i emocje

     1 marca w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury miała miejsca wystawa prac p. Danuty Julianny Mazur. Wystawę zatytułowaną Kolory i emocje można oglądać aż do 31 marca, serdecznie zapraszamy to obejrzenia prac.

czytaj więcej ...>


 

 • 44

Wydarzenia:
Ferie 2020 w MOK

    Ferie 2020 z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury dobiegły końca. „Wyginam śmiało ciało czyli...gorące klimaty w zimowe, mroźne dni” - po takim tytułem odbywały się tegoroczne zajęcia, z pewnością każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

czytaj więcej ...>


 

 • 8

Wydarzenia: 31 stycznia
Poplenerowa wystawa malarstwa

     31 stycznia w Małej Galerii MOK odbyła się poplenerowa wystawa Śladami Józefa Chełmońskiego. Geożaba - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Żabiowolskiej zorganizowało we wrześniu 3 dwudniowe plenery malarskie. Spotkania skierowane były do Pań, mogły w nich brać udział córki, matki, babcie, miało to na celu integrację międzypokoleniową.

czytaj więcej ...>


 

 • 3

Wydarzenia: 30 stycznia
XVI Gminny Festiwal Przedstawień Jasełkowych

Protokół z posiedzenia jury XVI Gminnego Festiwalu Przedstawień Jasełkowych

imienia Wojciecha Siemiona - 30 stycznia 2020 r.

 

czytaj więcej ...>


 

 • jaselka

Wydarzenia: 12 stycznia
WOŚP w MOK

    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała także w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Przygotowane w nim atrakcje rozpoczęły dwa seanse filmowe – poranek dla dzieci i kinowa niespodzianka dla trochę starszych widzów. Potem na scenie wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”, które wystawiły jasełka przygotowane przez p. Patrycję Banasiak. Nastrojowa muzyka i dopracowana choreografia w połączeniu z zaangażowaniem najmłodszych artystów były gwarancją udanego występu. Następnie gościliśmy członków Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie, którzy zagrali dla publiczności piękne kolędy.

czytaj więcej ...>


 

 • voice10

Wydarzenia: 22 grudnia
Koncert grupy Voice i Ale Skład

     22 grudnia Mszczonowski Ośrodek Kultury przygotował koncert zatytułowany - HuHuHa, jesień i zima koncert ma! Na scenie pojawiły się dwie grupy wokalne działające w MOK: grupa Voice oraz całkiem nowa formacja: Ale Skład. Cały występ poprowadzili opiekunowie obydwu grup - Piotr Sadowski i Luiza Wirowska-Sadowska.

czytaj więcej ...>


 

 • 20

Wydarzenia: 15 grudnia
Koncert gwiazdkowy

     15 grudnia Mszczonowski Ośrodek Kultury przygotował dla najmłodszych koncert gwiazdkowy. Rodzice, którzy przyprowadzili swoje pociechy do Ośrodka mogli uczestniczyć wraz z nimi w super zabawie pełnej atrakcji. Śnieżynka, w którą wcieliła się Lady FAMA, losowała na specjalnym kole konkursy i zadania do wykonania. Na zakończenie nie mogło zabraknąć długo wyczekiwanego Św. Mikołaja, który obdarował wszystkich uczestników prezentami. Z pewnością warto było spędzić niedzielne popołudnie, żeby poczuć bożonarodzeniowy klimat. Zapraszamy do obejrzenia galerii z niedzielnego koncertu.

czytaj więcej ...>


 

 • 5

Wydarzenia: 14 grudnia
Koncert Danuty Stankiewicz

    14 grudnia w sali teatralno-kinowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbył się bożonarodzeniowy koncert Danuty Stankiewicz o tytule Biała gwiazdka. Artystka przypomniała zgromadzonej publiczności wiele znanych kolęd i pastorałek, zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewania. Zamieszczamy poniżej krótką fotorelację.

czytaj więcej ...>


 

 • 15

Wydarzenia: 6 grudnia
Wernisaż grupy Kolor

    6 grudnia w Małej Galerii MOK odbył się wernisaż prac grupy plastycznej Kolor, której opiekunem jest p. Anna Lipińska. Wystawa, którą będzie można oglądać aż do 6 stycznia, nosi nazwę „Nie tylko malujemy”, gdyż oprócz obrazów prezentowane są też na niej dekoracje bożonarodzeniowe: stroiki, bombki, choinki. Zapraszamy serdecznie do oglądania wystawy.

czytaj więcej ...>


 

 • 17

Wydarzenia: 4 grudnia
Koncert w prezencie

    Koncert w prezencie - tak zatytułowany był występ wychowanków Studia Piosenki Wokaliza oraz formacji tańca Mini-mini i Jazz 1. To najlepszy prezent jaki mogli otrzymać wszyscy zebrani tego dnia na widowni.  Mogliśmy usłyszeć znane przeboje w  wykonaniu podopiecznych p. Iwony Skwarek oraz zobaczyć na scenie niezwykle żywiołowe występy formacji tańca prowadzonej przez p. Martę Lesiewicz. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

czytaj więcej ...>


 

 • 1

Wydarzenia: 30 listopada
Sto szaleństwo czyli świeczka zgasła

       30 listopada w Mszczonowskim Ośrodku Kultury rozpoczął się niesamowity wieczór. Przodek Wielkiego Kompozytora - Stanisław Wójcik – prezes Fundacji im. St. Moniuszki- przywitał wszystkich, którzy przybyli do sali koncertowej MOK-u i wyjaśnił, skąd wzięła się idea stworzenia szalonego spektaklu. Sto szaleństwo czyli świeczka zgasła to opowieść o dojrzewaniu do miłości, przezabawna i inteligentna komedia muzyczna. Pieśni wykonywane na żywo przy akompaniamencie fortepianu, brawurowa gra aktorska i mnóstwo prześmiesznych pomyłek były gwarancją doskonałej zabawy - nie mogło być inaczej. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego niezwykłego spektaklu.

czytaj więcej ...>


 

 • 3

Wydarzenia: 23 listopada
Kabaret Polefka

  23 listopada w sali teatralno-kinowej MOK na scenie zaprezentował się kabaret Polefka.  Został założony przez grupę przyjaciół z Warszawy i Torunia, których połączyła pasja śmiania się i dzielenia się tym śmiechem z innymi, stąpając po kruchym lodzie polskiego absurdu, pokazuje w przezabawny sposób nasze problemy w relacjach damsko-męskich, w sytuacjach zawodowych czy zwykłych, codziennych. W skład kabaretu wchodzą: Joanna Mądry (aktorka), Arkadiusz Smoleński (aktor),Grzegorz Woś (aktor),Sebastian Weikum (muzyk, kompozytor). Wstęp bezpłatny dla mieszkańców gminy Mszczonów został ufundowany przez władze samorządowe i Mszczonowski Ośrodek Kultury.

czytaj więcej ...>


 

 • ukulele

Zagraj kolędy na ukulele

Przedświąteczne warsztaty ukulele dla dzieci i młodzieży

czwartek - godz.18:30 - sala muzyczna MOK

Startujemy: 28.11.2019

Szczegóły i zapisy pod numerem: 601 315 010


 


 

 • 2

Spotkanie z piosenką - Święto Niepodległości

    W dniach 12 i 13 listopada mieliśmy zaszczyt gościć zerówki z terenu miasta i gminy Mszczonów.  Dzieci w ramach „Spotkania z piosenką” zaprezentowały utwory związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania.

czytaj więcej ...>


 

 • 1

Grupa plastyczna Walor z Piastowa

       8 listopada w galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury mogliśmy gościć Klub Plastyka Walor z MOK Piastów. Przedstawiamy krótką fotorelację z wernisażu i zapraszamy Państwa do podziwiania prac . Wystawę można podziwiać do 30 listopada.

czytaj więcej ...>


 

MUTW - Plan zajęć 2019/2020

 

MSZCZONOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PLAN ZAJĘĆ 2019/2020

czytaj więcej ...>


 

 • RĘKODZIEŁO 2

Zajęcia z rękodzieła artystycznego dla Pań

Mszczonowski Ośrodek Kultury

zaprasza na

Zajęcia z rękodzieła artystycznego dla Pań

poniedziałki i środy

o godz.18.00 - 20.00

Prowadząca: Karolina Zaremba - instruktor rzemiosła artystycznego

Sala językowa MOK

 


 

 • wokal

Zajęcia wokalne dla dorosłych - Ale skład!

Kiedy śpiewamy uwalniamy endorfiny,

które czynią nas mądrzejszymi,

zdrowszymi, szczęśliwszymi i bardziej kreatywnymi.

Kiedy śpiewamy z innymi ludźmi,

efekt ten jest znacznie wzmocniony.

Ogłaszamy nabór dla grupy wokalnej dla dorosłych

w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.

CZWARTEK: 19:30 - 21.30

 

 


 

 • voice

Grupa wokalna VOICE

Mszczonowski Ośrodek Kultury

ogłasza nabór chętnych osób

do grupy wokalnej VOICE

Zajęcia odbywają się:

wtorek: 14.00 - 19.00

czwartek: 14.00 - 19.00

 

 


 

 • wokaliza2019

Studio piosenki WOKALIZA

Mszczonowski Ośrodek Kultury

oraz

Studio piosenki WOKALIZA

ogłasza nabór do grupy wokalnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych

w każdą środę od godz.13.00

Tel. kontaktowy: 609 440 567

 

 

 


 

 • PLASTYCZNE2019

Zajęcia plastyczne

Mszczonowski Ośrodek Kultury

zaprasza na

PIERWSZE ZAJĘCIA PLASTYCZNE

poniedziałek (9.09.2019 r.) i piątek (13.09.2019 r.)

godz. 16.00 - 17.00 i 17.00 - 19.00

Zapraszamy dzieci od 4 lat - grupy mieszane wiekowo

Zajęcia bezpłatne

 

 


 

 • 5

Wydarzenia: 25 października
Sklep z facetami

     25 października o godz. 18.00 na sali widowiskowo-teatralnej MOK odbył się spektakl pod tytułem Sklep z facetami. Na scenie wystąpili: Patrycja Szczepanowska, Sonia Jachymiak i Piotr Wątroba. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z tego występu.

czytaj więcej ...>


 

 • 4

Wydarzenia
Grupa Kolor

       Obecnie w MOK Piastów prezentowane są prace malarskie Grupy plastycznej KOLOR z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 18 października odbył się wernisaż wystawy, w którym wzięły udział członkinie Grupy KOLOR. Również tego dnia członkinie Grupy KOLOR wzięły udział w poplenerowej wystawie (plener w Ojrzanowie). Prace zostały zaprezentowane Mediatece w Grodzisku Mazowieckim.

czytaj więcej ...>


 

 • 7

Wydarzenia: 24 października
Konkurs Piosenki

Protokół z posiedzenia jury
Konkursu Piosenki 28. Spotkań Artystycznych Szkół
Mszczonowski Ośrodek Kultury - 24 października 2019

czytaj więcej ...>


 

 • 13

Wydarzenia: 27 września
Inauguracja MUTW

    27 września w sali widowiskowej MOK odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  „Ptaki Ziemi Chełmońskiego” - taki tytuł nosił inauguracyjny wykład i piękna wystawa fotografii Jacka Wierzejskiego. Następnie na scenie wystąpiły łodzianki z zespołu przy Spółdzielni im. Władysława Jagiełły.Dla publiczności wystąpiła także mszczonowska grupa tańcząca Senior Fit Dance. Pod koniec uroczystości wręczono dyplomy i nagrody najbardziej aktywnym słuchaczom roku akademickiego 2018/2019.

czytaj więcej ...>


 

 • image00001

Wydarzenia: 14 września
Historia Mszczonowskiego harcerstwa

        W sobotę, w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Historia mszczonowskiego harcerstwa w fotografii”, która symbolicznie zamyka rok świętowania stulecia powstania ZHP w Polsce. Pomysłodawcą i organizatorem tego nietypowego upamiętnienia dziejów lokalnego hufca był harcmistrz Zbigniew Grabek, który działa w nim już od 60 lat.

czytaj więcej ...>


 

 • IMG-20190924-WA0006

Grupa Kolor - plener malarski

      Wrzesień 2019 był bardzo intensywnym miesiącem dla Grupy KOLOR z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. W Skierniewicach podczas tegorocznego Święta Owoców, Warzyw i Kwiatów członkinie Grupy KOLOR zaprezentowały swoje prace na wystawie zatytułowanej „Dzikich roślin czar”. Tydzień później przedstawicielki Grupy KOLOR wzięły udział w plenerze malarskim „Śladami Józefa Chełmońskiego” zorganizowanym przez „GEOŻABA” Stowarzyszenie Ziemi Żabiowolskiej.

czytaj więcej ...>


 

 • 70461603_428971757721743_8092769205247541248_n

Wydarzenia: 8 września
Dożynki w Osuchowie

           8 września, jak co roku odbyły się powiatowo-gminne dożynki w Osuchowie. Tradycyjnie rozpoczęciem dożynkowego festynu było symboliczne dzielenie się chlebem. Na początku wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Mszczonów pod kierownictwem kapelmistrza Jacka Zielonki. Po koncercie  na scenę wyszła młodzież z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, która zaprezentowała rewię „Na biesiadną nutę”.

czytaj więcej ...>


 

następna strona »

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu